szabo3_ARSO SARRAFAFP via Getty Images_amazon deforestation ARSO SARRAF/AFP via Getty Images

Zerowe Wylesianie w Amazonii do 2030 Roku

RIO DE JANEIRO - Dorzecze Amazonki szybko zbliża się do nieodwracalnego punktu krytycznego. Jest to ważne dla nas wszystkich, ponieważ to, co dzieje się w Amazonii, ma konsekwencje dla całej planety.

Amazonia, obejmująca osiem krajów Ameryki Południowej i Gujanę Francuską, stanowi ponad 60% światowych lasów tropikalnych, 20% słodkiej wody i około 10% bioróżnorodności. W wyniku spekulacji ziemią i nienasyconego światowego popytu na mięso, soję, złoto i inne towary, około 20% największegonaświecielasutropikalnego zostało już zrównane z ziemią. Dalszy wzrost wylesiania o 5% może wywołać katastrofalne zamieranie, co w zasadzie zniweczy porozumienie klimatyczne z Paryża z 2015 r.

Niektórzy obawiają się, że ten proces już się rozpoczął. Obecne prognozy nie są dobre: wylesianie Amazonii w Brazylii osiągnęło najwyższy od 12 latpoziom w 2020 r., a ponad 95% znichjestnielegalne. Dopóki rządy i rynki nie dokonają radykalnego przeszacowania naturalnych usług lasu deszczowego, ten koszmarny scenariusz może być nieunikniony.

Zamieranie w dorzeczu Amazonki może uwolnić równowartość dziesięcioletniejglobalnejemisjigazówcieplarnianych. Las straciłby również zdolność pochłaniania miliardów ton dwutlenku węgla, zakłócając cykle hydrologiczne, ewapotranspirację i prądy oceaniczne. Sektor rolno-przemysłowy może się załamać, a utrata różnorodności biologicznej może być ogromna. Instalacje hydroelektryczne zostałyby zamknięte, obniżające się poziomy wód gruntowych uniemożliwiłyby zamieszkanie w miastach, a rybołówstwo stałoby się nierentowne.

Zapobieganie takim skutkom wymaga osiągnięcia zerowego wylesiania Amazonii do 2030 r. A to z kolei wymaga jasnej oceny naukowej oraz ustanowienia przejrzystych celów naukowych. PanelNaukowydlaAmazonii - koalicja około 200 czołowych naukowców z regionu - powinien działać na stałe. Biorąc pod uwagę niezwykły potencjał bogactwa związany z zachowaniem różnorodności biologicznej lasów, najlepszym sposobem ochrony tego zasobu jest stymulowanie powstawania zielonej gospodarki.

Po pierwsze, będzie to wymagało rozprawienia się z nielegalnym wylesianiem i sieciami, które je podtrzymują. Brazylijska agencja Ibama zajmująca się egzekwowaniem prawa nałożyła w 2020 r. o 20% mniejgrzywienniżw 2019 r. z powodu cięć w finansowaniu i mniejszych sankcji. I zapłacono mniej niż 3% grzywien. Wzmocnienie federalnej agencji Ibama jest niezbędne, podobnie jak wzmocnienie instytucji stanowych znajdujących się na pierwszej linii frontu przestępstw przeciwko środowisku, takich jak policja, strażacy oraz biura ewidencji gruntów.

Subscribe to PS Digital
PS_Digital_1333x1000_Intro-Offer1

Subscribe to PS Digital

Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.

Subscribe Now

Nielegalne wylesianie występuje na kilka sposobów, ale zazwyczaj wiąże się z bezprawnymi inwazjami na grunty, po których następuje wycinka lasów dla celów rolniczych i hodowlanych. Kolejna ingerencja, wydobywaniedzikichkotów, głównie dla złota, osłabia lokalne ekosystemy i zdrowie ludzi, podczas gdy handeldzikimizwierzętami, napędzany niesłabnącym globalnym popytem na rzadkie ptaki, gady i ssaki, również wpływa na zdrowie lasów.

Obecnie dwie trzecie globalnych łańcuchów dostaw niemapolisy dotyczącej nielegalnego wylesiania. Niezbędne są ogromne inwestycje w teledetekcjęowysokiejrozdzielczości i systemyostrzegania oparte na sztucznej inteligencji, podobnie jak śledzenienielegalniewydobywanychtowarów w globalnych łańcuchach dostaw oraz wzmacnianie dochodzeńiścigania.

Jednym z najważniejszych priorytetów Amazonii jest opracowanie przejrzystego i odpowiedzialnego systemu umożliwiającego rejestrację i odpowiednie monitorowanie tytułów własności i rozgraniczenia gruntów w czasie. Biorąc pod uwagę oszustwa i korupcję w rejestrach gruntów większości krajów Amazonii, utworzenie zdigitalizowanej, dostępnej i aktualnej księgi ma kluczowe znaczenie dla egzekwowania obowiązujących przepisów i stymulowania legalnych rynków. Nie mniej istotne jest opracowanie internetowego procesu rozstrzygania sporów w celu rozwiązania nierozstrzygniętych sporów sądowych związanych z roszczeniamidotyczącymigruntów. Ustanowienie systemu weryfikacji blockchain dla rejestrów gruntów w celu zademonstrowania jasnego łańcucha własności i opieki znacznie poprawiłoby perspektywy zielonej gospodarki.

Kolejnym priorytetem jest przyspieszenie ponownego zalesiania i regeneracji gruntów. W Brazylii, w której znajduje się 60% Amazonii, stan Pará jest oczywistym miejscem takich działań. W Kolumbii, Peru i Ekwadorze, które razem obejmują około 23% Amazonii, wyróżniają się odpowiednio stany Amazonas, Loreto i Pastaza. Kluczem jest zbudowanie przewidywalnego szeregu projektów ponownego zalesiania, ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonej gospodarki leśnej, które można szybko skalować.

Inicjatywa na Rzecz Ograniczenia Emisji Spowodowanych Wylesianiem i Degradacją Lasów mogłaby przyspieszyć finansowanie takich wysiłków. Pomogłoby w tym międzynarodowe finansowanie z AmazonFund, administracja prezydenta USA Joe Bidena, oraz narzędzia, takie jak zieloneobligacje, podczas gdy finansowanielokalne mogłoby również odegrać znaczącą rolę. Podobnie z inicjatywami jak GlobalCommonsAlliance i 1t.org, wraz z aktywizmem inwestorów, w tym ze strony państwowych funduszy majątkowych i emerytalnych. W 2019 roku około 230 globalnych inwestorów zarządzających aktywami o łącznej wartości ponad 16 bilionów dolarów wezwało firmy do wywiązania się ze zobowiązań dotyczących wylesiania lub ryzykowania niekorzystnych konsekwencji ekonomicznych.

Najważniejsze jednak są innowacje, które wzmacniają zieloną gospodarkę i wspierają społeczności, które są strażnikami dorzecza Amazonki. Takie inicjatywy mogłyby zostać przyspieszone przez brazylijskiego odpowiednika Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych Rządu Stanów Zjednoczonych w celu przyspieszenia badań i rozwoju, a także powiązanych ram regulacyjnych umożliwiającychintegracyjnąbiogospodarkę w Amazonii. Podejście to obejmowałoby badania stosowane w celu gromadzenia i mapowania bioróżnorodności Amazonii - z naukowcami badającymi owoce, orzechy, ekstrakty roślinne i błonnik oraz przy użyciu dronów do pobierania próbek bioróżnorodności w trudno dostępnych obszarach - wraz z platformami cyfrowymi do zabezpieczania zasobów biologicznych dla dobra publicznego.

Aby zapewnić uwzględnienie i korzyści ludności tubylczej i lokalnej, wysiłkom tym muszą towarzyszyć jasne i proste w egzekwowaniu zasadyudostępnianiadanych oraz zabezpieczenia promujące tworzenie i zatrzymywanie wartości lokalnej. Ponadto tworzenie ośrodków innowacji nisko- i zaawansowanych technologicznie w wybranych krajach może stymulować lokalną innowację, wykorzystać tradycyjną wiedzę i zapewnić lokalną własność.

Rozwój zielonej gospodarki i osiągnięcie zerowego wylesiania w Amazonii będzie zależeć od połączonych wysiłków rządów, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego. W Brazylii kilka grup - w tym KoncertdlaAmazonii i BrazylijskaKoalicjads. Klimatu, LasówiRolnictwa - odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu celów i łączeniu interesariuszy. A ponieważ rząd federalny kraju nie podejmuje działań w tej sprawie, samorządy lokalne działają zamiast niego.

Skoordynowane międzynarodowe i regionalne wysiłki - takie jak paktLeticia - w połączeniu z interwencjami krajowymi i pomiędzy krajami mogą stworzyć jaśniejszą przyszłość dla Amazonii. Zależy od tego zdrowie naszej planety.

RobertMuggah, Juan Carlos Castilla-Rubio i Julia Sekula przyczynili się do powstania tego komentarza.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/dhSo8fJpl