students auditorium Hero Images/Getty Images

Tři revoluce, které ekonomie potřebuje

PAŘÍŽ – Západ je v krizi – a ekonomie také. Investice vykazují skrovnou míru výnosu. Mzdy – a obecně příjmy – u většiny lidí stagnují. Spokojenost s pracovním místem klesá, zejména u mladých lidí, a stále větší počet osob v produktivním věku není ochoten či schopen participovat na trhu práce. Ve Francii se mnoho lidí rozhodlo zkusit to s prezidentem Emmanuelem Macronem, a dnes protestují proti jeho politice. Mnozí Američané se rozhodli zkusit to s Donaldem Trumpem, a dnes zažívají podobné zklamání. A mnozí lidé ve Velké Británii si mysleli, že brexit zlepší jejich životy.

K základním příčinám této krize i k otázce, co – pokud něco – lze udělat pro obnovení hospodářské síly, však ekonomové do značné míry mlčí. Můžeme bezpečně prohlásit, že příčiny nejsou dobře pochopené. A zůstanou nepochopené tak dlouho, dokud ekonomové konečně nezačnou přetvářet způsoby, jimiž se vyučuje a provozuje ekonomie. Tento obor potřebuje zejména tři revoluce, jimž se stále brání.

První revoluce se týká pokračujícího zanedbávání nedokonalých znalostí. Frank Knight a John Maynard Keynes přišli v meziválečných letech s radikálním doplňkem ekonomické teorie. Knightova kniha Riziko, nejistota a zisk(1921) i Keynesovy argumenty obsažené v knize Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz(1936) tvrdí, že neexistuje žádný základ – ani existovat nemůže – pro modely, které přistupují k tvůrcům rozhodnutí tak, jako by disponovali správnými modely, na jejichž základě rozhodují. Knight doplnil nejistou budoucnost, Keynes přidal absenci koordinace. Následující generace ekonomů však tento průlom všeobecně opomíjely. Navzdory důležité práci na formalizaci Knightových a Keynesových postřehů (zejména v podání Romana Frydmana a jeho kolegů) není nejistota – skutečná nejistota, nikoliv její známé variace – dodnes začleňována do našich ekonomických modelů. (Například vlivný výpočet, který provedli Robert J. Barro a Jason Furman, předpověděl obchodní investice vyplývající z Trumpova seškrtání daně z příjmu právnických osob bez zohlednění knightovské nejistoty.) Revoluce nejistoty stále neuspěla.

https://prosyn.org/i3Gghfocs