santos9_Alexis RosenfeldGetty Images_coraldiverbiodiversity Alexis Rosenfeld/Getty Images

Geef de Nobelprijs voor de Vrede aan de beschermers van de natuur

BOGOTÁ – De biodiversiteit en de bijdragen van de natuur aan de mensheid in de hele wereld nemen in een ongekend tempo af. Het uitsterven van soorten gaat steeds sneller, met ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid, de voedsel- en waterzekerheid en de armoedebestrijding.

We moeten solidair zijn met de één miljoen dier- en plantensoorten die nu met uitsterven worden bedreigd. De natuur is een levensverzekering voor de 7,8 miljard mensen in de wereld. Door haar te beschermen verdedigen we ook een onvervangbare economische hulpbron. Volgens een rapport van het World Economic Forum van januari 2020 is ruim de helft van het mondiale bbp afhankelijk van ʻnatuurlijke diensten,ʼ zoals bestuiving, waterzuivering en ziektebestrijding. Het behoud van biodiversiteit en ecosystemen biedt dus zekerheid tegen een breed scala aan bedreigingen, van voedsel- en watercrises tot gewelddadige conflicten die worden aangewakkerd door schaarste van hulpbronnen.

De jaren 2021 en 2022 zullen mijlpalen zijn in de wereldwijde inspanningen om de natuur te behouden en te herstellen. Het vierjaarlijkse World Conservation Congress van de International Union for Conservation of Nature in Marseille heeft vorige maand de weg geëffend voor de United Nations Biodiversity Conference in Kunming, China (die in twee delen zal worden gehouden, eerst in oktober en dan in april volgend jaar). Verwacht wordt dat vertegenwoordigers van over de hele wereld daar een ambitieus nieuw raamwerk voor het behoud van de natuur zullen goedkeuren.

Helaas is er nog steeds een groot gebrek aan bewustzijn en begrip bij het grote publiek voor de aantasting van de natuur, de verschrikkelijke gevolgen daarvan voor mensen overal ter wereld, en de risicoʼs die dat met zich meebrengt voor de vrede en veiligheid. Terwijl de klimaatverandering terecht wordt beschouwd als een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd, blijft het verlies aan biodiversiteit relatief ondergewaardeerd, ook al is dit eveneens een urgente en existentiële bedreiging voor de menselijke samenleving.

Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn in feite onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide gaan steeds sneller, en beide hebben al een niveau bereikt dat ongekend is in de geschiedenis van de mens. We staan nu op een kruispunt van generaties. Dit is onze beste kans om beide problemen aan te pakken als onderdeel van een onderling samenhangende crisis. Om te slagen zullen burgers en beleidsmakers een beter wetenschappelijk inzicht in het probleem moeten ontwikkelen, zodat we kunnen zorgen voor een op feiten gebaseerd beheer van de natuur, en de transformerende veranderingen in gang kunnen zetten die nodig zijn om een duurzamere en vreedzamere toekomst voor mens en planeet veilig te stellen.

De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede in 2007 aan de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) voor zijn wetenschappelijk werk was van groot belang om de opwarming van de aarde bovenaan de mondiale beleidsagenda te krijgen. Daarna werd het voor ontkenners van de klimaatverandering steeds moeilijker om geloofwaardig over te komen in publieke debatten of beleidsvormingskringen. Wij moeten er nu naar streven hetzelfde momentum te creëren voor de biodiversiteit.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Daarom hebben wij het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede van 2021, waarvan de winnaar op 8 oktober bekend zal worden gemaakt.

IPBES heeft een leidende rol gespeeld bij het bijeenbrengen van het beste beschikbare onderzoek en bewijsmateriaal over biodiversiteitsverlies en de gevolgen daarvan voor de mensheid. Geïnspireerd door het IPCC heeft het IPBES zich opgeworpen als de meest geloofwaardige mondiale autoriteit op het gebied van de wetenschap inzake biodiversiteit, waardoor de kennisbasis van de wereld is versterkt en beleidsmakers zijn voorzien van de informatie die zij nodig hebben om betere beslissingen te nemen en hogere ambities te stellen voor het behoud van de natuur.

Net als dat van het IPCC heeft het werk van IPBES betrekking op een breed scala van onderwerpen die rechtstreeks van invloed zijn op het leven en de bestaansmiddelen van miljarden mensen. Het heeft onder meer de schijnwerpers gericht op bedreigingen voor bestuivers en de voedselzekerheid, tendensen in landdegradatie gedocumenteerd en de biodiversiteitsstatus van elke regio ter wereld beoordeeld, en zo geholpen het risico op het uitsterven van soorten te verminderen.

De toekenning van de Nobelprijs voor de vrede van 2021 aan IPBES zou een duidelijk signaal zijn over de waarde van de natuur, ons vertrouwen in de wetenschap en de behoefte aan inzichten uit diverse kennissystemen. Het zou een stimulans zijn voor de inspanningen om het verlies van biodiversiteit en de achteruitgang van ecosystemen aan te pakken op een kritiek moment; het zou een aanmoediging zijn voor wetenschappers over de hele wereld die onvermoeibaar aan deze problemen werken; en het zou helpen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Er is geen beter moment om de wereld duidelijk te maken dat de natuur zich in een noodtoestand bevindt en dat de wetenschap de oplossingen heeft om deze aan te pakken.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/D7wSXUInl