shoukry2_BOBB MURIITHIAFP via Getty Images_drought BOBB MURIITHI/AFP via Getty Images

Přichází fond klimatických ztrát a škod

KÁHIRA – Konference OSN o změně klimatu (COP27), která se konala loni v listopadu v egyptském Šarm aš-Šajchu, skončila v historicky optimistickém tónu, když se účastníci na poslední chvíli dohodli na vzniku „fondu ztrát a škod“. Rozhodnutí nabídnout finanční podporu zranitelným zemím, které trpí nejhoršími následky globálního oteplování, bylo pozoruhodným úspěchem, jenž se setkal s celosvětovou odezvou. V době, kdy se přesouváme od samotného vzniku fondu k jeho zavedení do praxe, však přetrvávají vážné otázky.

Jaký je realistický cíl financování? Kdo obdrží finanční pomoc? Které orgány budou mít ve vztahu k fondu poslední slovo?

Dnes se blížíme do poloviny intervalu mezi konferencí COP27 a konferencí COP28 v Dubaji a mezinárodní společenství musí tyto klíčové otázky řešit v duchu konstruktivního multilateralismu, který oživil jednání v Šarm aš-Šajchu. Vlády, aktivisté i dotčení občané se dokázali dohodnout na tomto klíčovém bodu klimatické spravedlnosti a my dnes musíme projevit stejnou úroveň vzájemné spolupráce, abychom ho přetavili v úspěch.

Úřad prezidenta COP27 uspořádal v březnu v egyptském Luxoru první setkání Přechodové komise, kde se začala řešit operacionalizace fondu. Komise byla vybrána tak, aby její složení zajistilo různorodost hlasů, a i o složitých otázkách se proto diskutovalo v konstruktivním duchu spolupráce.

Třídenní zasedání skončilo přijetím pracovního plánu, jenž obsahoval podstatné a procedurální milníky s cílem přinést realizovatelná doporučení už dlouho před COP28. Plán navíc naznačuje, jakým způsobem se komise bude na každém setkání zaměřovat na všechny prvky svých doporučení, až se postupně dopracuje ke konsensu.

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu definuje ztráty a škody jako újmu, kterou způsobily klimatické změny generované lidmi. Řešení, která takovou újmu pro zranitelné komunity po celém světě oddalují, minimalizují nebo jí předcházejí, musí být rovněž generovaná lidmi. Je naší kolektivní zodpovědností zavádět efektivní politické přístupy k boji proti globálnímu oteplování, ale i zmírňovat utrpení a poskytovat finanční podporu lidem, jimž rostoucí teploty obrátily život naruby.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Jednání Přechodové komise jsou koncipována přesně pro tyto účely: k diskusi o efektivních metodách a modalitách, které promění koncept fondu ztrát a škod ve hmatatelnou realitu a současně identifikují mezery ve stávajícím systému klimatických financí. V současné době se analyzují a posuzují požadavky a žádosti, než se finalizuje mechanika zajišťující správnou implementaci.

Za podpory široké palety aktérů z řad vlád, občanské společnosti i soukromého sektoru má fond vyhodnocovat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé dopady klimatických změn na rozvojové země. Bude poskytovat finanční a technologické zdroje určené k reakci na ztráty a škody způsobené jak bezprostředními událostmi, tak i ději s pomalým nástupem. Mohly by sem patřit systémy včasného varování, snižování rizika katastrof nebo i obnova ekosystémů.

Egypt jakožto architekt fondu je odhodlaný zajistit jeho efektivitu, průhlednost a dostupnost. Pevně věříme, že všichni aktéři musí intenzivně spolupracovat na plnění jeho cílů a vyvolávat významné změny v komunitách, které jsou globálním oteplováním nejhůře zasaženy. Zátěž klimatických změn není rovnoměrná a my máme příležitost vytvořit mnohem spravedlivější rovnováhu, jež zvýší stabilitu.

Fond ztrát a škod představuje významný krok vpřed, ale sám o sobě nestačí. Musíme pokračovat v neúnavné práci na snižování emisí skleníkových plynů – což je prvotní příčina klimatických změn. Toho lze dosáhnout urychlením přechodu na čistou energii, podporou komunit při adaptaci jejich živobytí na tyto změny a lpěním na vědeckých doporučeních v souladu s mezinárodně dohodnutými principy.

Současně platí, že potřeba vytvořit fungující fond ztrát a škod, který naplní sliby dané na konferenci COP27, je skutečně akutní. Východní Afrika a Sahel právě nyní zakoušejí silná sucha způsobená klimatickými změnami vyvolanými člověkem, která se projevují skrovnými dešťovými srážkami a také zvýšenou evapotranspirací z rostlin a půdy. Řadu lidí v postižených zemích trápí potravinová nejistota, takže jsou vnitřně vysídlení nebo donucení k migraci, což prohlubuje disruptivní dopady globálního oteplování a stále omezenější schopnost přírody i lidí adaptovat se na ně.

Nově vytvořený fond zůstane v klimatických diskusích hlavní prioritou a je klíčové přijít na konferenci COP28 s jasnou strategií jeho efektivního zavedení do praxe. K tomuto úkolu musíme přistoupit s jednotou a odhodlaností – pouze při vzájemné spolupráci a správném nastavení detailů budeme moci začít řešit obrovské nespravedlnosti, jež krize vyvolává. Vzhledem k důležitosti úkolu, který máme před sebou, jsem však přesvědčený, že se nám to podaří.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka

https://prosyn.org/S3PbF5gcs