santos9_Alexis RosenfeldGetty Images_coraldiverbiodiversity Alexis Rosenfeld/Getty Images

Przyznajmy Pokojową Nagrodę Nobla Obrońcom Przyrody

BOGOTÁ – Bioróżnorodność i wkład natury w ludzi na całym świecie spada w niespotykanym dotąd tempie. Wymieranie gatunków przyspiesza, co ma poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka, bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego oraz zwalczania ubóstwa.

Musimy okazać solidarność z milionem gatunków zwierząt i roślin, które są obecnie zagrożone wyginięciem. Natura to polisa ubezpieczeniowa na życie dla 7,8 miliarda ludzi na świecie. Chroniąc ją, będziemy także bronić niezastąpionego zasobu gospodarczego. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego ze stycznia 2020 r. ponad połowa światowego PKB jest zależna od „usług naturalnych,” takich jak zapylenie, oczyszczanie wody oraz kontrola chorób. Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów zapewnia ochronę przed szeroką gamą zagrożeń: od kryzysów żywnościowych i wodnych po gwałtowne konflikty napędzane niedoborem zasobów.

Rok 2021 oraz 2022 będą kamieniami milowymi w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony i przywracania przyrody. Światowy Kongres Ochrony Przyrody organizowany co cztery lata przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody w Marsylii w zeszłym miesiącu utorował drogę Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Różnorodności Biologicznej w Kunming w Chinach (która odbędzie się w dwóch częściach, najpierw w październiku, a następnie w kwietniu przyszłego roku). Oczekuje się, że tam przedstawiciele z całego świata przyjmą ambitne nowe plany ratowania przyrody.

Niestety, nadal istnieje głęboki brak świadomości społecznej i zrozumienia degradacji przyrody, jej straszliwych konsekwencji dla ludzi na całym świecie oraz zagrożeń, jakie stwarza dla pokoju i bezpieczeństwa. Chociaż zmiany klimatyczne słusznie są uważane za główne wyzwanie naszych czasów, utrata różnorodności biologicznej pozostaje stosunkowo niedoceniana, mimo że stanowi ona również pilne i egzystencjalne zagrożenie dla człowieka.

W rzeczywistości zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej są ze sobą nierozerwalnie związane. Obie przyspieszają i osiągnęły już poziomy bezprecedensowe w historii ludzkości. Stoimy teraz na rozdrożu pokoleń. To nasza najlepsza szansa na rozwiązanie obu problemów w ramach połączonego kryzysu. Sukces będzie wymagał od obywateli i decydentów lepszego naukowego zrozumienia problemu, abyśmy mogli zapewnić opartą na dowodach opiekę nad przyrodą i wprawić w ruch transformacyjne zmiany potrzebne do zapewnienia bardziej zrównoważonej i pokojowej przyszłości dla ludzi i dla planety.

Przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla w 2007 r. dla Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) za jego pracę naukową odegrało zasadniczą rolę w umieszczeniu globalnego ocieplenia na czele globalnej agendy politycznej. Od tego czasu negującym zmiany klimatu coraz trudniej było zdobyć wiarygodność w debatach publicznych lub w kręgach decyzyjnych. Powinniśmy teraz dążyć do takiego samego podejścia w kwestii bioróżnorodności.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

W tym celu nominowaliśmy Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych (IPBES) do Pokojowej Nagrody Nobla w 2021 r., której zwycięzca zostanie ogłoszony 8 października.

IPBES odegrał wiodącą rolę w gromadzeniu najlepszych dostępnych badań i dowodów na temat utraty bioróżnorodności i jej konsekwencji dla ludzkości. Zainspirowany przez IPCC, stał się najbardziej wiarygodnym światowym autorytetem w nauce na rzecz bioróżnorodności, wzmacniając światową bazę wiedzy i dostarczając decydentom informacji, których potrzebują do podejmowania lepszych decyzji i wyznaczania wyższych ambicji w zakresie ochrony przyrody.

Podobnie jak IPCC, praca IPBES obejmuje szeroki zakres zagadnień, które mają bezpośredni wpływ na życie i środki utrzymania miliardów ludzi. Praca ta zwróciła uwagę m.in. na zagrożenia dla owadów zapylających i bezpieczeństwa żywnościowego, udokumentowała trendy degradacji gleby oraz oceniła stan bioróżnorodności każdego regionu na świecie, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia ryzyka wyginięcia gatunków.

Przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla w 2021 r. dla IPBES byłoby wyraźnym sygnałem o wartości przyrody, naszym zaufaniu do nauki i potrzebie informacji z różnych systemów wiedzy. Zwiększyłoby to wysiłki na rzecz przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej i degradacji ekosystemów w krytycznym momencie oraz zachęciło naukowców z całego świata, którzy niestrudzenie pracują nad tymi zagadnieniami. Pomogłoby to bardzo w walce ze zmianami klimatu.

Nie ma lepszego momentu, by uświadomić światu, że natura znajduje się w stanie zagrożenia i że nauka ma rozwiązania, aby temu zaradzić.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/D7wSXUIpl