mottley3_Gideon MendelCorbis via Getty Images Gideon Mendel/Corbis via Getty Images

Wat is er nodig om de ontwikkelingsfinanciering te hervormen?

PARIJS – In een wereld die wordt geteisterd door stijgende temperaturen, extreme weerpatronen en escalerende natuurrampen, is het nog nooit zo duidelijk geweest dat er dringend doortastend moet worden opgetreden tegen de klimaatverandering en de dreiging van toekomstige pandemieën. Beide bedreigingen zullen ons allemaal treffen. Maar de landen tussen de Kreeftskeerkring en de Steenbokskeerkring – waaronder het Caribisch gebied en de staten in de Stille Oceaan, en delen van Latijns-Amerika, Afrika en Azië waar veertig procent van de wereldbevolking woont – hebben momenteel te maken met verliezen en schade die vier keer groter zijn dan elders.

Bij het aangaan van deze ontzagwekkende uitdagingen moeten we robuuste partnerschappen smeden op basis van vertrouwen en respect. De wereldwijde klimaatcrisis kan alleen worden aangepakt met een wereldwijde mobilisatie. Het Bridgetown Initiative, dat afgelopen zomer in Barbados werd gelanceerd en onlangs werd bijgewerkt, roept ons allen op om onze inspanningen te maximaliseren om klimaatverschijnselen en pandemieën te voorkomen en erop te reageren. We moeten nu investeren om hogere kosten later te voorkomen. De tijd dringt en we moeten handelen voordat onomkeerbare schade wordt toegebracht aan diegenen die er het minst tegen bestand zijn.

Onze taak is viervoudig. We moeten het wereldwijde financiële systeem schokbestendiger maken. We moeten de particuliere kapitaalstromen deblokkeren, zodat we het medisch onderzoek en het temperen van de klimaatverandering kunnen versnellen. We moeten meer goedkope leningen op lange termijn verstrekken aan overheden, zodat zij hun burgers, gemeenschappen en landen weerbaarder kunnen maken tegen klimaatgerelateerde rampen en pandemieën. En we moeten nieuwe middelen zonder schuldenlasten vinden om de wederopbouw na rampen te financieren. Het Bridgetown Initiative stelt dringende hervormingen van de mondiale financiële architectuur voor om deze doelstellingen te bereiken, en roept op tot een verdrievoudiging van de concessionele leningen en subsidies aan de armste landen ter wereld.

Maar we moeten ook de beschikbaarheid en het gebruik maximaliseren van de middelen die we het effectiefst kunnen inzetten: het kapitaal bij de ontwikkelingsbanken. Multilaterale ontwikkelingsbanken (MDB’s) spelen een unieke rol in de wereldwijde missie om de klimaatverandering en pandemieën te voorkomen en erop te reageren. Instellingen zoals de Europese Investeringsbank zijn al bezig met het opvoeren van de klimaatgerelateerde financiering om de doelen van 2025 te halen die zijn geformuleerd tijdens de 2019 United Nations Climate Action Summit.

In de toekomst zou een betere integratie met de bredere groep van publieke ontwikkelingsbanken – waaronder nationale banken, die samen ruim twee biljoen dollar per jaar uitlenen – de effectiviteit van bestaande leningen verder kunnen verbeteren. Volgens schattingen van de economen Vera Songwe, Nicholas Stern en Amar Bhattacharya heeft de ontwikkelingswereld minstens 350 miljard dollar extra per jaar aan goedkope financiering nodig voor het opbouwen van veerkracht tegen klimaat- en pandemierisico’s. Dat zou bijna een verdrievoudiging vergen van de bestaande MDB-leningen die momenteel aan de armste landen worden verstrekt.

Daarvoor moeten we zo goed mogelijk gebruik maken van alle vormen van bestaand kapitaal dat beschikbaar is bij de ontwikkelingsbanken. Maar omdat niet iedereen voor deze optie kan kiezen, verwelkomen wij ook initiatieven om toewijzingen van de speciale trekkingsrechten (SDR’s, de reservemunt van het Internationaal Monetair Fonds) te heroriënteren naar multilaterale ontwikkelingsbanken, zodat zij de kredietverlening kunnen opvoeren. Dit is een gebied waarbij de EIB landen als Rwanda en Barbados actief betrekt.

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes
PS_Quarterly_Q2-24_1333x1000_No-Text

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes

The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.

Subscribe Now

We zouden ook een hefboomwerking kunnen toepassen op de balansen van ontwikkelingsbanken door middel van risicodeling en risico-overdracht – een gebied waarop de EIB veel expertise heeft. Maar om in de buurt te komen van het doel om de kredietverlening voor klimaatbestendigheid te verdrievoudigen, hebben ontwikkelingsbanken meer gestort kapitaal nodig. Daarom bevat het bijgewerkte Bridgetown Initiative een oproep om honderd miljard dollar meer op te halen voor de MDB’s.

Om dit kapitaal optimaal te benutten, moeten we de toewijzing van MDB-steun moderniseren. De ontwikkelingsbanken richten zich terecht op de armste landen, maar zeventig procent van de armen in de wereld woont in middeninkomenslanden die momenteel niet in aanmerking komen voor concessionele en subsidieachtige middelen. Erger nog, miljoenen mensen lopen nu het risico om armer te worden als gevolg van een klimaatramp of een pandemie. Afgezien van het wijzigen van bestaande concessionele regelingen, hebben we nieuwe langlopende, goedkope kredietinstrumenten nodig om gericht te kunnen investeren in het opbouwen van veerkracht onder kwetsbare bevolkingsgroepen in middeninkomenslanden. Daarom heeft de EIB onlangs ingestemd met de verlenging van de looptijd van leningen aan soevereine tegenpartijen tot maximaal dertig jaar, met een aflossingsvrije periode van tien jaar.

De ontwikkelingsbanken moeten erkennen dat in de huidige wereld van mondiale schokken wereldwijde initiatieven essentieel zijn om de armoede aan te pakken en steun te bieden aan klimaatmitigatie, biodiversiteit, systemen voor vroegtijdige waarschuwing voor natuurrampen, en de paraatheid voor en respons op pandemieën. Voor succes is het nodig vast te houden aan het doel van armoedebestrijding en groei, maar verder te gaan dan eng gerichte projecten.

De EIB staat volledig achter deze doelstellingen en werkt eraan in samenwerking met andere MDB’s. In navolging van een oproep tot actie vorig jaar tijdens COP27, pleit de MDB Climate Group voor een benadering die veerkracht aanpakt op het niveau van hele landen. Dit betekent dat we ons richten op beleid, investeringen en maatregelen voor capaciteitsopbouw die een groene transitie bevorderen in overeenstemming met de eigen prioriteiten van een land. Met een dergelijke aanpak kunnen we overstappen van incrementele klimaatfinanciering per project naar een meer alomvattende aanpak die de nadruk legt op nationale en mondiale resultaten.

Nu we de enorme uitdagingen van klimaatverandering en pandemieën het hoofd moeten zien te bieden, moet iedereen – maar vooral de Europeanen en anderen die zich inzetten voor de transitie naar netto-nul-emissies – uitgebreide financiering steunen. Met zijn model van publiek belang en innovatieve capaciteiten kan het systeem van publieke ontwikkelingsbanken het mechanisme zijn waarmee we gemeenschappelijke mondiale doelen bereiken. Als onze verplichtingen in het kader van de Sustainable Development Agenda en het klimaatverdrag van Parijs niet worden nagekomen, zullen we er niet in slagen het lijden van miljarden mensen te verlichten.

We kunnen een duurzame toekomst alleen bereiken door het financiële systeem te hervormen, de klimaatinvesteringen op te voeren en te luisteren naar kwetsbare staten. Met onze gezamenlijke inzet voor solidariteit, eerlijkheid en wederzijds respect moeten we samenwerken om de transformatieve visie van het Bridgetown Initiative werkelijkheid te laten worden.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/7XHxtDRnl